INCEL

ENGLISH

SPOLEČNOST INOVAČNÍHO CENTRA ELEKTRONIKY


Vznik a členská základna

Společnost Inovačního centra elektroniky byla založena v roce 1993 v souvislosti s privatizací státního podniku TESLA VÚST (dříve VÚST A.S.POPOVA) jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob. Sdružuje, kromě několika fyzických členů, téměř dvacet firem zabývajících se výzkumem, vývojem a výrobou v oblasti elektroniky a příbuzných oborech. Jedná se převážně o firmy, které vznikly z bývalých vývojových kolektivů TESLA VÚST, s.p.

Do těchto firem, přešla značná část pracovníků ústavu. Po svém vzniku převzaly pronájmu potřebné plochy a výrobní zařízení vč. vybavení pro výzkum a vývoj. Jejich podnikatelské záměry byly zčásti postaveny na použití speciálních technologií, kterými byl ústav vybaven. Vycházejíce ze zkušeností svých zaměstnanců získaných při předchozí práci, plně reagovaly na změny trhu elektroniky v ČR a ve světě. Nejen že nahradily v řadě případů rozpadlý čs. elektronický průmysl (malosériová výroba součástek, servis, náhradní díly pro dříve vyráběná zařízení), ale zapojily se plně i do světového trhu elektroniky. Vzhledem k charakteru jejich činnosti (vysoká podnikatelská rizika v oblasti HI-TECH) bylo nutno pro počátky jejich činnosti vytvořit specifické podmínky. Mezi jednotlivými firmami se rozvíjela neformální spolupráce a bylo možno skutečně pozorovat synergický efekt. Jako logické pokračování výše uvedených trendů se v rámci privatizačních procesů jevilo založení vědeckotechnického parku INCEL PRAHA v areálu TESLA VÚST, s.p., jehož zárodky zde již prakticky fungovaly. Pro podporu tohoto úsilí byla proto založena Společnost Inovačního centra elektroniky, která navrhla a prosazovala několik variant způsobů privatizace a vzniku INCEL.

Přes obrovskou snahu všech, kterým nebyl lhostejný osud tvůrčího potenciálu výzkumně-vývojových pracovníků využitelný pro zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu, se však nepodařilo zamýšlený vědeckotechnický park institucionalizovat a areál byl posléze privatizován prodejem ve veřejné soutěži zahraniční developerské firmě. Většina výzkumně-vývojových firem byla donucena areál opustit a najít si jiné prostory pro svou činnost. Přesto jejich spolupráce dále pokračuje a Společnost Inovačního centra elektroniky našla právě v podpoře této spolupráce své nové místo. Ani myšlenka vzniku vědeckotechnického parku INCEL PRAHA nebyla zcela opuštěna.

Poslání Společnosti

Pomáhat při realizaci vzájemné spolupráce členů a při uplatňování jejich výrobků a služeb v tržním prostředí. K tomu musí plnit řadu úkolů:

Základní aktivity Společnosti

Společnost úzce spolupracuje s Asociací inovačního podnikání ČR, Asociací výzkumných organizací a Společností vědeckotechnických parků.

Organizační struktura a financování Společnosti

Nejvyšším orgánem Společnosti je Valná hromada. Mezi zasedáními Valné hromady řídí Společnost výbor, který je jejím výkonným orgánem. Práci výboru řídí předseda Společnosti. Výbor volí ze svých členů místopředsedu a tajemníka. Příjmy Společnosti tvoří členské příspěvky, příjmy za služby poskytované Společností a případné dary a dotace.

Společnost Inovačního centra elektroniky chce především podporovat optimální využití tvůrčího potenciálu výzkumně-vývojových pracovníků inovačních firem vzniklých v průběhu transformace největšího elektrotechnického a elektronického výzkumného ústavu v někdejší ČSFR. Je si plně vědoma toho, že nedostatek podpory výzkumu a vývoje by se ve svém důsledku promítl do zaostávání naší země v hospodářské oblasti. Proto vidí své poslání v pomoci inovačním firmám zaměřeným na oblast elektroniky a příbuzné obory.

Spolupráce na projektu "Technologický profil ČR"

Společnost Inovačního centra elektroniky spolupracuje na řešení zajímavého projektu nazvaného "Technologický profil ČR" (TP) http://www.techprofil.cz.

Tento projekt řeší Asociace inovačního podnikání ČR a je financován MŠMT v rámci programu KONTAKT. INCEL zajišťuje prověření a aktualizaci příslušné části databáze TP, jejímž garantem je Asociace výzkumných organizací.

Práce na projektu probíhají již od roku 1998 a jeho základem je databáze subjektů působících v celém inovačním procesu. Inovační proces je členěn na fáze „Vymyslet“, „Vyrobit“, „Prodat“ a na část nazvanou „Inovační prostředí“. Z toho členění vyplývá i obsah databáze, která je unikátní v tom, že obsahuje subjekty působící v základním výzkumu, aplikovaném výzkumu, vysokém školství, výrobě, službách, poradenství, legislativě a řízení atd.

Spolupráce na projektu „Senzorové systémy pro inteligentní textilie“ EUREKA E!3653 SENSIT

Projekt řeší TESLA BLATNÁ a cílem je flexibilní, otevřený senzorový mobilní systém umožňující integraci do pracovních oděvů, uniforem i jiného oblečení, který může monitorovat životní funkce člověka i vlastnosti prostředí, ve kterém se člověk nachází. Systémem se rozumí integrovaný celek jednotlivých senzorových elementů integrovaných na substrátu s obvody zpracování signálu a připojitelný na sběrnici, která je součástí oděvu, uniformy, lůžkovin nemocničního či jiného lůžka s pacientem apod. Na této sběrnici je připojena řídící, obslužná jednotka senzorového systému, která může podle potřeby konkrétní aplikace obsahovat vyhodnocovací mikroprocesorovou jednotku, sběr dat, systém osobního alarmu, displej i jednotku obousměrné bezdrátové komunikace. Předmětem řešení je vlastní senzorový systém se zpracováním signálu a jeho připojení na sběrnici.

Charakteristickým rysem projektu je vypracování nových technologických procesů, jejich integrace se stávajícími procesy a dosažení vysokých technicko-ekonomických účinků, daných modulovou výstavbou systému s vysokou výrobní opakovatelností. Výsledkem řešení budou i nové materiály senzorových vrstev na bázi nano-technologií, které se budou vyznačovat novými vlastnostmi, rychlostí odezvy, nízkou hysterezí apod.

Společnost INCEL se na řešení podílí spoluprací svých externích odborníků především v oblasti koncepce a strategických cílů projektu využití jeho výsledků a poskytováním poradenství při administraci projektu.

Adresa:

Společnost Inovačního centra elektroniky
Novodvorská 994
142 21 Praha 4

Elektronická pošta: info@incel.cz

Výbor:

Člen AVO

INCEL PRAHA je členem Asociace výzkumných organizací.

Poslední aktualizace 12. 12. 2009
©1997-2009 ON
Vznik a  clenska zakladna Spolecnosti Poslani  Spolecnosti Zakladni aktivity Spolecnosti Organizacni struktura Spolecnosti Clenove Spolecnosti Kontakt na Spolecnost Clen Avo